حسینی

شرکت کننده دوره گروهی

پخش ویدیو

 نظر مهارت آموز در خصوص دوره تعمیرات لپتاپ و کامپیوتر مجتمع آموزشی پل

فاروق شیخ انصاری

فن آموز پل گیلان

پخش ویدیو

 نظر مهارت آموز در خصوص دوره تعمیرات لپتاپ و کامپیوتر مجتمع آموزشی پل

فاروق شیخ انصاری

فن آموز پل گیلان

پخش ویدیو

 نظر مهارت آموز در خصوص دوره تعمیرات لپتاپ و کامپیوتر مجتمع آموزشی پل

فاروق شیخ انصاری

فن آموز پل گیلان

پخش ویدیو

 نظر مهارت آموز در خصوص دوره تعمیرات لپتاپ و کامپیوتر مجتمع آموزشی پل